Algemene voorwaarden

DeValore bv, handelend onder de naam WoudenbergWonen, is aangesloten bij Centrale Branche Vereniging Wonen en hanteert als zodanig de algemene voorwaarden van het CBW.

Voor online aankopen. Zie artikel Art. 18.
Uitleg product op maat. Zie artikel Art. 18 F2.
– Producten specifiek voor u op maat gemaakt kunnen niet worden geretourneerd / geannuleerd.
Nederlands recht is van toepassing. Zie artikel Art. 22.

ARTIKEL 18 • Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten

A – De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan.
Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
3. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.

B – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product – al dan niet gecombineerd met een dienst – gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of namens de consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de
overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde bedenktijd.
5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voorherroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan deondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanafde dag na deze melding, zendt de consumenthet product terug, of overhandigt hij dit aan (eengemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf afte halen. De consument heeft op tijd geretourneerdals hij het product terugzendt voordat de bedenktijd isverstreken.
3. De consument zendt het product terug metalle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk inoriginele staat en verpakking, en conform de doorde ondernemer verstrekte redelijke en  duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij deconsument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomstop afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.
Bij een buiten de verkoopruimte geslotenovereenkomst draagt de ondernemer de retourkostenvan het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijkte hebben verzocht het uitvoeren van de dienst testarten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument hetuitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijkverplichte informatie over het herroepingsrecht,de kostenvergoeding bij herroeping of hetmodelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullendeovereenkomsten ontbonden.

E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping.
Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

F – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 22 • Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden vantoepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlandsrecht. Als de consument gevestigd is in een ander EUland dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hemverdergaande rechten toe, dan zal de ondernemerdeze rechten toepassen.